• 22 608-28-24
 • biuro@sbp.pl

Wskazówki dla autorów

Przesłanie na adres biuro@sbp.pl :

 • abstraktu wystąpienia –  do 17 września 2021 r.
 • prezentacji wystąpienia w formacie PDF – do 29 listopada 2021 r.

 

Informacje dotyczące publikacji materiałów pokonferencyjnych:

Ostateczny termin przesłania dokumentu w programie tekstowym na adres: biuro@sbp.pl, mija dnia 26 listopada 2021 r.

Abstrakt i słowa kluczowe – do tekstu należy dołączyć krótki abstrakt (do 5 zdań) oraz słowa kluczowe (od 4 do 5 wyrazów).

Tekst dostarczony do druku powinien mieć objętość do 20 stron formatu A4.

W całym tekście należy stosować jednolity zapis edytorski i bibliograficzny. Wszystkie pliki (tekst, materiał ilustracyjny) należy przesyłać jako pliki programu WORD w formacie .doc, .docx lub .rtf.

 • czcionka Times New Roman 12 pkt,
 • interlinia 1,5 pkt,
 • marginesy 2,5 cm,
 • materiały ilustracyjne, wstawione w treść artykułu, dodatkowo należy przesyłać również w formacie JPG lub TIF w rozdzielczości 300 dpi,
 • załączniki powinny być ponumerowane według kolejności występowania w tekście oraz zawierać nazwę, np.: Tabela 1. …………., Rysunek 1. …………., Wykres 1. ……………..
 • tytuły należy wyróżnić czcionką Times New Roman 16 pkt,
 • w tekście nie należy używać automatycznych stylów,
 • Wyróżnienia merytorycznie uzasadnione, jednolite i konsekwentnie stosowane:
  • pogrubienia (dla oznaczenia wyróżnianych symboli, pojęć itp.),
  • kursywa (dla tytułów, definiowanych pojęć, nowych terminów, wtrąceń i słów w językach obcych),
  • przypisy do tekstu (merytoryczne) powinny być wstawiane automatycznie,  na dole strony, natomiast przypisy bibliograficzne powinny znajdować  się w tekście głównym w systemie harwardzkim, w formacie: Nawias kwadratowy nazwisko autora rok, nr cytowanej strony; kolejne  pozycje bibliograficzne nawias kwadratowy: Np. [Kowalska 2012a, s. 1; Majer 2005, s.45; Nowak 1998, s. 613]
  • cytaty w obrębie tekstu należy ująć w cudzysłów, pisać tekstem prostym, a w przypisie podać informację o jego źródle,
  • jeżeli w ramach cytatu ujętego w cudzysłów występują fragmenty mające własny cudzysłów (cytat w cytacie), należy ten ostatni zastąpić »«,
  • cytaty dłuższe niż 3 linijki tekstu należy wydzielić z tekstu głównego i pisać od nowego akapitu, bez cudzysłowów, mniejszym niż tekst główny stopniem pisma (Times 10), tekstem prostym. Na końcu należy zamieścić numer przypisu.

Pisownia tytułów w tekście:

 • tytuły publikacji (książek, artykułów itp.) należy wyróżnić kursywą,
 • tytuły czasopism należy zapisać w cudzysłowie,
 • Wyróżnienia w tekście można stosować za pomocą czcionki półgrubej (bold).
 • Tytuły wystaw, konferencji, programów itp. powinny być zapisane w cudzysłowie.
 • Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy itp.) powinny być przygotowane w odcieniach szarości lub w kolorze (zgodnie z umową).
 • Wszystkie tego typu materiały należy oznaczyć wskazaniem rodzaju materiału (np. Tabela, Rysunek, Fotografia, Wykres, Ilustracja), jego numeru w tekście oraz jego tytułu (np. Tabela 1. ………….).
 • W odpowiednich miejscach tekstu należy umieścić odesłania do informacji prezentowanych w formie ilustracji, używając w tym celu skrótu określenia rodzaju ilustracji oraz jej numeru (np. zob. Tab. 1, zob. Wykr. 5 itp.).
 • Opisy bibliograficzne wykorzystanych publikacji należy umieścić na końcu tekstu w układzie alfabetycznym pod nagłówkiem – Bibliografia.
 • Opisy autorskich książek i artykułów umieszcza się pod nazwiskiem pierwszego autora.
 • Opisy prac zbiorowych należy umieścić pod pierwszym wyrazem tytułu. W opisach dzieł wydanych za granicą obowiązuje pisownia stron, numerów, skrótów w języku tekstu (np. „W” w języku polskim = „In” w języku angielskim, „s.” w języku polskim = „p.” w języku angielskim).
 • Opisy prac tego samego autora powinny być uporządkowane według chronologii, a w każdym z nich należy powtórzyć nazwisko i imię (imiona) autora.
 • Prace tego samego autora opublikowane w tym samym roku należy oznaczać wg zasady: Kowalska, Maria (1976a) …., Kowalska, Maria (1976b) …, itd.

 

 

 

 

Skip to content