• 22 608-28-24
  • biuro@sbp.pl

O konferencjach

Historia organizacji konferencji poświęconych automatyzacji bibliotek sięga początków lat 90-tych XX w., kiedy powołana została przy Zarządzie Głównym SBP Komisja Automatyzacji, na czele której stanął Dariusz Kuźmiński z Głównej Biblioteki Lekarskiej, jeden z pionierów zastosowania technik komputerowych w działalności bibliotecznej, wykładowca systemów informacyjnych w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW. Zasady działania i zadania Komisji określono  w 1991 r. podczas I ogólnopolskiej konferencji dot. komputeryzacji bibliotek, która zorganizowana została z inicjatywy Zarządu Głównego SBP w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Białymstoku. Biblioteka ta pełniła kluczową rolę w  tworzeniu klimatu współpracy bibliotek, integracji środowiska i rozbudzaniu zainteresowań automatyzacją, wówczas problematyką nową, o której znaczeniu dla przyszłości bibliotekarstwa dopiero zaczynało się mówić.  Na I konferencji nakreślono program wdrażania automatyzacji i zdecydowano o systematycznych spotkaniach w ramach cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych”. Spotkania te, odbywające się zasadniczo co dwa lata, stały się  płaszczyznę wymiany i prezentacji doświadczeń,  okazją do oceny stanu i zmian zachodzących w obszarze komputeryzacji bibliotek publicznych.

Ideą pierwszych kilku konferencji było uruchomienie wszystkich struktur uczestniczących w procesie modernizacji polskich bibliotek, omówienie kierunków rozwoju technologii informacyjnych . Stąd w programach spotkań wiele uwagi poświęcano prezentacji osiągnięć i doświadczeń poszczególnych bibliotek, omawianiu stanu komputeryzacji i wyników badań ankietowych w tym zakresie, walorów różnego rodzaju oprogramowania bibliotecznego i możliwości jego stosowania w bibliotekach, projektów standardów wyposażenia w sprzęt komputerowy, zagadnień baz danych, przydatności i sposobów wykorzystania Internetu,  nowoczesnych nośników informacji, roli bibliotek powiatowych i wojewódzkich w komputeryzacji bibliotek publicznych itp.

Jedną z charakterystycznych cech konferencji była ich formuła programowo-organizacyjna. Spotkania przeznaczone były dla dyrektorów i osób odpowiedzialnych w bibliotekach publicznych za komputeryzację.

Od 2000 r. konferencje przeniesiono do Warszawy, a jej współorganizatorem została Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego (Biblioteka na Koszykowej), będąca liderem we wdrażaniu nowych technologii i współpracy regionalnej bibliotek publicznych w tym zakresie. Ówczesna wicedyrektor Biblioteki, Elżbieta Górska, która została przewodniczącą Komisji Automatyzacji  ZG SBP wraz z innymi członkami Komisji zapoczątkowali nowy okres w organizacji konferencji. To dzięki tej grupie powstał m. in. raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych, który był przesłany do  Ministerstwa Kultury i omawiany później na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, a także  propozycje dotyczące standardów w zakresie komputeryzacji bibliotek publicznych. Raporty za kolejne lata prezentowane były podczas następnych konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych”, które odbywały się m.in. w Bibliotece Narodowej (2010)  oraz w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej (2015). Począwszy od XI edycji konferencji, odbywającej się we Wrocławiu, jako nazwę cyklu przyjęto „Automatyzacja bibliotek” rozszerzając tym samym zakres tematyczny o problemy wdrażania nowych technologii w innych rodzajach bibliotek. Głównym celem spotkań stało się omówienie  zmian technologii informatycznych i urządzeń elektronicznych, sprostaniu nowym wyzwaniom wynikającym z oczekiwań użytkowników mediów cyfrowych, określenie obszarów współpracy. W programach konferencji znalazły się m.in. prezentacje: katalogów online, stron www bibliotek, standardów opracowania zbiorów, mobilnych aplikacji i urządzeń, technologii RFID, usług w „chmurze”, przykładów wykorzystania e-learningu, modeli budowy metadanych i dostępu do informacji, zastosowania narzędzi Open Source w budowie nowoczesnych sieci bibliotecznych, projektów w obszarze e-nauka i e-kultura.

Znaczenie i wartość omawianych zagadnień podnosiły i utrwalały publikowane materiały pokonferencyjne, które ukazywały się w podstawowej serii Wydawnictwa SBP – „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” i są obecnie dostępne w Archiwum SBP

Od 2010 r. konferencji towarzyszy Salon Nowych Technologii, w którym swoją ofertę dla bibliotek prezentują firmy z sektora IT.

Skip to content